Actele necesare pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate

 

NOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.108 din 15.11.2002 din 03.02.2005

 

Art.50. Actele pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se înaintează de către solicitantă sau de către soţul acesteia la structura teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în deservirea căreia se află unitatea de la locul de lucru de bază, la alegere, unde ulterior urmează a fi solicitată indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului.

Art.51. Cu cererea pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se prezintă următoarele acte:
    a) certificatul de concediu medical în original;
    b) buletinul de identitate al femeii asigurate în original şi în copie;
    c) în cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat – buletinul de identitate al soţiei şi al soţului, certificatul de căsătorie, carnetul de muncă al soţiei sau declaraţia soţiei, prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată şi nu are venit asigurat (anexa nr. 6 la prezentul Regulament) în original şi în copie;
    d) declaraţia persoanei asigurate de tipul Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale (în continuare – Declaraţia Rev-5), eliberată asiguratei de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul, iar în cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat – Declaraţia Rev-5 eliberată de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul al soţului, pentru lunile trimestrului de gestiune pentru care nu au fost prezentate declaraţiile REV-5 centralizat în original;
    e) în cazul lipsei venitului asigurat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, solicitantul poate confirma motivul lipsei venitului asigurat prin următoarele acte: carnetul de muncă, ordinul şi/sau extrasul din ordin ş.a.
    Copiile actelor anexate la cererea de stabilire a indemnizaţiei de maternitate se confirmă de structurile teritoriale de asigurări sociale.

 

Actele necesare pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului

 

NOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.1478 din 15.11.2002

 

Art.8. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor din prezentul Regulament se depune la casa teritorială de asigurări sociale (în continuare - casa teritorială) de către unul dintre părinţi (tutore, curator) personal, prin intermediul reprezentantului primăriei.

Art.9. La cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului se anexează următoarele acte:
    a)
actul de identitate al mamei sau al tatălui (tutorelui, curatorului);
    b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător;
    c) adeverinţa de naştere a copilului (doar în cazul indemnizaţiei unice la naşterea copilului);
    d) extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, doar în cazul persoanelor încadrate în cîmpul muncii;
    e) certificatul despre venitul asigurat pentru 6 luni premergătoare lunii producerii riscului asigurat, eliberat de fiecare dintre unităţile economice în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea;
    f) după caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, curatorul) nu este încadrată în cîmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituţia de învăţămînt, certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă);
    f1) carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în cîmpul muncii (pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii);

   
g) în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în cîmpul muncii, acesta anexează o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în cîmpul muncii.
   
12. În termen de 5 zile, actele pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, depuse la primărie în condiţiile prezentului Regulament, sînt verificate, înregistrate şi transmise de către reprezentantul primăriei către casa teritorială  în raza de activitate a căreia se află primăria respectivă.

Atestarea locurilor de muncă

  1. Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă

Modalitatea cercetării accidentelor de muncă.

  1. Hotărârea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005--Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă

  2. Anexa-1 la Regulament

  3. Anexa-2 la Regulament

Modalitatea acordării concediului suplimentar plătit pe motive familiale.

Contractul Colectiv de muncă nivel municipal prevede în Capitolul IV, punctul 10 acordarea concediului suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare. De exemplu, dacă evenimentul a survenit duminică - în zi de odihnă, acordarea zilelor începe de luni - prima zi lucrătoare.

Reglementarea timpului de muncă al cadrului didactic.

Comentariul Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei.